Sinds mijn vroegste herinnering zie ik mezelf al tekenen, schilderen en creatief bezig zijn. Alvorens ik aan de Academie met de opleiding schilderkunst begon, had ik al wat aquarel cursussen gevolgd en ik was daarvoor ook een opleiding grafische vormgeving begonnen. Deze opleiding heb ik niet afgemaakt omdat ik vond dat er teveel computerwerk aan te pas kwam. Maar tijdens die opleiding kreeg ik hoe langer hoe meer bewondering voor Vincent Van Gogh.
Zijn pentekeningen zijn prachtig. Hij had grafiek gestudeerd en dat kon je ook zien aan zijn schilderijen. Hij gebruikte zijn penseel bijna op dezelfde manier als zijn pen. Zeer levendig en met veel gevoel geschilderd, vroeger en zelfs vandaag de dag nog vindt men zijn werken weleens te druk. Ze ogen nochtans dynamisch en dat is hetgeen wat er zo boeiend aan is. Dat gevoel en die dynamiek wil ik ook terugvinden in mijn eigen schailderijen en ik vind dat dan ook een heel belangrijk aspect.
De vraag : ’Waarom schilder ik zo graag?’ houdt me ook bezig.
Sommige mensen schrijven poëzie, ze zingen of maken muziek om zich uit te drukken. Doordat de woorden niet uit mijn mond rollen en ik niet echt kan zingen, is schilderen mijn beste expressiemiddel. Het doet wel goed om mijn gevoelens op het doek te gooien. Hierdoor schilder ik vrij impulsief, dat heeft zijn goede kanten maar ook zijn minder goede kanten. Sommige werken van beroemde klassieke schilders kunnen mij toch vervelen, ondanks het feit dat ik veel respect heb voor hun grote kunde van techniek en beheersing. Want op hun manier willen en kunnen zij gevoelens teweegbrengen bij de toeschouwer. Maar ik denk niet dat dit de stijl is die bij mij past. Tijdens een van de lessen tijdens kunstgeschiedenis leerde ik het werk van Jackson Pollock, de action painter kennen. Ik geraakte vooral gefascineerd door de ‘drive’ waarmee hij schilderde, zijn werken zijn een explosie van gevoelens.Hoe langer ik schilder hoe meer ik besef, dat ik dit wil laten terugkomen in mijn eigen schilderijen. Zeker nu ik in mijn 6de jaar met vrij werk begonnen ben. Ook al ondervind ik dat je er meer input voor nodig hebt dan voor een model of voor een stilleven schilderen, toch geeft mij dit een grotere voldoening.
Dansen… Dit doe ik niet alleen graag, maar wil ik ook overbrengen in hetgeen wat ik schilder.
De beweging en de passie die het dansen uitstraalt wil ik weergeven op het canvasdoek.
En net zoals schilderen is het een soort uitlaatklep waar je zo in kan opgaan dat je alles vergeet. Het is dan ook een thema dat frequent terugkomt in mijn werken. En dan heb je een thema waar ik moeilijk rond kan, omdat ik er vaak genoeg mee geconfronteerd ben en word. Dit jaar was het ook hier op de Academie een onderwerp nl. ‘Identiteit en diversiteit’. Mochten jullie het nog niet gemekt hebben, ik ben Indisch, nu ja een Belgische Indische.
Op mijn 2 jaar ben ik van India naar België gekomen. Ook al heb ik geen herinneringen meer aan mijn geboorteland India en ben ik hier opgegroeid en opgevoed als een Belgische … toch heb ik soms het gevoel dat er Indische elementen opduiken in mijn werk. India staat ervoor bekend een heel kleurrijk land te zijn en Ik herinner me dat ik als kind veel fellere kleuren gebruikte als nu. Kleur is dan ook belangrijk in dat wat ik schilder. Kleur is niet alleen belangrijk in mijn werken maar ook in mijn leven. Net zoals ‘het schilderen’ belangrijk is. Als ik niet kan schilderen voel ik mij niet gelukkig . Van Gogh gaf dynamiek en gevoel met zijn dansende penseel, Jackson Pollock was een gedreven iemand die als het ware, zijn gevoelens al dansend met zijn verfpotten op zijn canvas goot. Zo wil ik ook mijn identiteit van passie en kleur, dynamiek en beweging even goed proberen over te brengen op doek. En hopelijk mag ik dit nog lang doen, want zonder schilderen voel ik met toch een beetje verloren.

Since my earliest memory, I already see myself drawing, painting and being creative. Before I started painting at the Academy, I had followed some watercolor courses, and I also started a training graphic design. I did not finish this education because I found that too much computer work was being applied. But during that training, I got the more admiration for Vincent Van Gogh. His pencils are beautiful. He studied charts, and you could see that in his paintings. He used his brush almost the same as his pen. Very lively and painfully painted, earlier and even today, one still finds his work to be too busy. However, they look dynamic and that’s what makes it so fascinating. I want to find that feeling and that dynamic in my own shackles, and I think that is a very important aspect.
The question: “Why do I paint so much?” Also keeps me busy.
Some people write poetry, they sing or make music to express themselves. Because the words do not roll out of my mouth and I can not really sing, painting is my best means of expression. It’s good to throw my feelings on the canvas. This makes me quite impulsive, which has its right sides but also its less good sides. Some works of famous classic painters can bore me, despite the fact that I have a lot of respect for their great technology and control skills. Because they want in their way and can bring feelings to the viewer. But I do not think this is the style that suits me. During one of the lessons in art history, I learned the work of Jackson Pollock, the action painter. I was particularly fascinated by the drive he painted, his works are an explosion of feelings. The longer I paint the more I realize, I want to get this back in my own paintings. Certainly now that I started working in my 6th year with free work. Even though I find that you need more input than for a model or for still life painting, I would like to give this a bigger satisfaction.
Dancing … I just do not like this, but I also want to convey what I paint.
The motion and passion that radiates the dance I want to show on the canvas. And just like painting, it’s a kind of exhaust valve that lets you go in and forget about everything. It is therefore a theme that often comes back to my work. And then you have a theme that I can hardly get around because I’m often confronted with it and become. This year, this was also a topic called ‘Identity and Diversity’ at the Academy. If you have not identified it yet, I’m Indian, now a Belgian Indian. At my 2 years I came from India to Belgium. Even though I have no memories of my native India and I grew up and raised here as a Belgian … I sometimes feel that Indian elements appear in my work. India is known to be a very colorful country and I remember that as a child I used far more common colors than now. Color is therefore important in what I paint. Color is important not only in my work but also in my life. Just like painting is important. If I can not paint, I do not feel happy. Van Gogh gave dynamism and feeling with his dancing brush, Jackson Pollock was a driven person who, as it were, dumped his feelings with his paint pots on his canvas. I would like to try to transfer my identity of passion and color, dynamics and movement as well to a canvas. And hopefully I can do this for a long time, because without painting I feel a bit lost.